NORMES-RECOMANACIONS

IMPORTANT:

- El fet de participar en les caminades i/o activitats del CERN implica l’acceptació i seguiment d'aquestes normes i recomanacions.

- Les activitats, en general, i les caminades, en particular, del CERN no tenen cap tipus d’assegurança específica per a elles, és per això que obligatòriament heu de estar federats (disposar de la llicència de la FEEC/FEDME en vigor).

- El participant, pel simple fet d’inscriure’s per a participar en qualsevol de les activitats del CERN i/o les seves caminades, assumeix i accepta els riscos característics i propis de l’activitat, tan els previsibles com els imprevisibles.
En la fitxa de l’activitat proposada trobareu tota la informació i riscos específics que heu de conèixer i acceptar per poder participar.
La decisió de participar la preneu de forma lliure, voluntària i conscientment. 
També heu de llegir el full “ACCEPTACIO RESPONSABILITATS, RISCOS i LOPD” i portar-lo complimentat a la primera caminada (de cada any) en que participeu: http://rocanegracastelldefels.blogspot.com/p/la-no-acceptacio-total-o-parcial.html

 - Les caminades CERN són per a Practicants habituals d’excursionisme i avesats a anar per la muntanya amb l’habilitat necessària per vèncer els obstacles del camí i amb l’esperit de companyonia del excursionisme/senderisme, comprometent-se, el participant, a col·laborar activament en el bon funcionament de l’activitat.

- El participant ha d’estar en condicions psíquico-físiques necessàries per a la pràctica de la activitat i es compromet a obeir les instruccions i ordres dels guies durant la caminada.

- El participant ha d’haver llegit i entès la ruta (o trajecte) de la caminada que va a realitzar, i ha de valorar el grau de dificultat d’acord a la seva condició abans de decidir la participació a la caminada. Ha d’assumit el riscos de la mateixa i preocupar-se de dur el material necessari per l’activitat.

- Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques. Si fos necessari, el participant assumirà les despeses que puguin ocasionar la seva atenció mèdica, de rescat o d’altres tipus que pugessin ser necessàries i que, el participant, no farà responsable a la organització ni al guia o coordinador per aquests càrrecs ni per haver-los demanat ni per fer actuacions de cures o mèdiques sobre el participant, sempre que fossin necessàries a criteri del guia o coordinador.

Informació prèvia que heu de llegir i valorar abans de decidir la vostra participació:

- En la convocatòria de cada caminada (penjada al blog del CERN) trobareu la informació específica i concreta referent a la ruta (o trajecte), grau de dificultat, riscos de la activitat i horaris. Ho heu de llegir i valorar d’acord a les vostres capacitats, materials necessaris i precaucions a prendre, abans de decidir la vostre participació.
Estigueu alertes a la dificultat de la caminada: La dificultat està establerta segons els criteris comuns utilitzats en senderisme, tenint en compte la longitud de l’itinerari, els desnivells que s’han de superar, l’estat dels camins i la temperatura ambient del lloc per on transcorre l’itinerari.
Segons aquests criteris està feta la següent classificació:
- Dificultat baixa: ruta suau per a persones acostumades a caminar.
- Dificultat mitjana: ruta per a persones amb experiència en caminades.
- Dificultat alta: ruta complicada, només apta per a persones amb molta experiència

- Edat: Activitats per a persones majors de 18 anys.

- Coneixements tècnics mínims requerits: Els propis de les caminades o activitats de senderisme de muntanya i d’acord a la dificultat anunciada en cada caminada.

- Patologies que desaconsellen l’activitat: Abstenir-se de venir persones no acostumades a caminar, amb problemes respiratoris, cardíacs o altres patologies que facin desaconsellable realitzar esforços importants. Si teniu problemes cardíacs, respiratoris, si patiu diabetis o qualsevol altra malaltia significativa encara que aquesta disfunció no us impedeixi participar, ho heu de fer saber als coordinadors de la caminada abans de la sortida. Persones que es mediquin amb anticoagulants (tipus sintrom o similar) haurien d’abstenir-se de participar per el risc que comporta si patissin qualsevol ferida durant el trajecte.

- Requisits físics i psíquics: Tots els participants han de ser conscients de la seva capacitat i preparació per afrontar la dificultat de la caminada, i han de vetllar per la seva integritat física durant tot el recorregut. La caminada es recomanada únicament per a persones que, tot i estar habituades a l'esport, hagin realitzat una preparació prèvia escaient, excloent al convocant de qualsevol responsabilitat enfront de problemes derivats del seu estat de salut. El participant es compromet a no estar sota els efectes de substàncies relaxants, excitants o al·lucinògenes, a la data en que es desenvolupa la activitat. Persones amb disminució psíquica han d’anar acompanyats d’un adult responsable.

- Riscos generals a muntanya: La pràctica de l’activitat sense les condicions de forma física o l’equipament adequat pot provocar lesions personals o a tercers, i s’han de preveure i acceptar tots els riscos inherents en tota activitat realitzada en el medi natural. Sempre i abans de sortir heu de tenir previst: les possibles inclemències del temps (revisar el pronòstic del temps), plantes (al·lèrgies, verinoses, urticants), animals (picades de mosquits, escorpins, serps, ..), estat del ferm, trams amb coincidència de circulació de vehicles, pas de carreteres, creuament vies del tren, convivència amb altres persones, etc…A més heu de llegir i preveure els riscos particulars de la sortida (exemple del que us podeu trobar: neu, gel, caiguda pedres, absència de menjars per celíacs, absència d’aigua potable...).

- Normes d’actuació:
- El participant es compromet a seguir fidelment les indicacions dels guies i posar en el seu coneixement tota circumstància personal que intensifiqui els riscos de la activitat. La responsabilitat del guia cessa en cas de desobediència del participant.
- El fet de participar voluntàriament en una activitat de risc, vol dir que el participant assumeix i accepta els possibles danys que pugui patir. Això implica conèixer prèviament el risc potencial que la activitat genera i assumeix els riscos inherents, típics i habituals.
            - Durant el transcurs de l’activitat s’han d’obeir les instruccions u ordres dels monitors, guies o instructors, així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la pròpia integritat física o psíquica, o la de tercers. Durant la caminada només el guia és la persona que pot comandar el grup, ell gestiona el camí, el ritme i les aturades. Durant l’activitat ningú pot anar per davant d’ell.

- El participant ha de comunicar als organitzadors o convocants qualsevol incident o irregularitat que hagin observat, especialment en relació a la seguretat de la caminada i dels seus integrants.
- Es obligat guardar un respecte absolut a les més essencials normes esportives, de companyia, de respecte per la natura, a les propietats, masies i conreus per on passi la caminada. Els participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguin ocasionar a altres caminadors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques.
- Trams i cruïlles amb trànsit rodat: En els trams i cruïlles amb trànsit rodat s'ha de respectar el codi de circulació.


- Equip i material: El participant ha de preveure el material necessari d'acord a la descripció de la caminada, en termes generals son:
- Calçat adequat per a camins de muntanya, no s’acceptaran persones que vinguin amb calçat tipus platja, tenis, esports de pista, etc... Es recomana que tingui la sola gravada i la canya alta per evitar relliscades i protegir el turmell.
- Roba adequada per a camins de muntanya, es recomanat dur pantalons llargs i màniga llarga.
- capelina o impermeable
- manta tèrmica, farmaciola i  xiulet
- Menjar i aigua suficient (sempre n’heu de dur de més) en funció del recorregut previst.
- Gorra per protegir-se del sol i crema de protecció solar amb nivell de filtre adequat. Gorro i buf al hivern (pel cap es perd una gran part de calor).
- Telèfon mòbil amb la bateria carregada
- Mapa de la zona i brúixola. (El GPS també és molt pràctic)

- Mesures d’emergència: En cas d’accident o perill imminent, s’ha de comunicar d’immediat al guia o trucar al telèfon d’emergències 112 si la situació ho requereix. En funció del perill, el guia pot sotmetre a consens les actuacions a seguir per tal de resoldre la situació de la millor manera possible i segons el criteri del grup.
- En cas d’accident o indisposició imprevista, els organitzadors o convocants no tenen mitjans per evacuar als participants, encara que col·laboraran per fer-ho de la millor manera. Tanmateix, en cas d'abandonament o al final de la caminada, els organitzadors no tenen mitjans per traslladar als participants a transports públics. Tingueu molt present el recorregut de la caminada a la que participeu, perquè hi ha moltes caminades que NO permeten l’abandonament per no haver cap alternativa propera.

- Mesures de protecció mediambiental: S’ha de guardar  respecte al mediambient: No llenceu cap tipus de deixalla (encara que sigui orgànica), no arranqueu cap mena de planta i no destorbeu a la fauna.

- Trasllats al punt de sortida: Els trasllats fins al punt de sortida de la caminada NO formen part de l’activitat i són exclusiva responsabilitat del participant buscar els mitjans per anar i tornar, tot i que en moltes ocasions es suggereixin. Si fos necessari l’ús de vehicle per anar fins al punt de sortida, nosaltres (el CERN) no disposem d’aquest servei ni tant sols gestionem les possibles places lliures que puguin haver en cotxes d’altres participants. Si en alguna caminada fora de zona, el guia no pogués arribar al punt de sortida per dificultats en el trajecte, bé sigui per mitjans propis o públics, intentaríem avisar als participants, però en cap cas no ens podem fer responsables de la anul·lació de l’activitat ni dels perjudicis que us reporti.

- SUSPENSIÓ / ANUL·LACIÓ de la caminada: En cas d’anul·lació de la caminada intentarem comunicar-ho en el blog el més aviat possible, per tant, es recomana comprovar-ho abans de sortir cap al punt d’inici, amb tot, podria ser que per raons imprevistes i circumstàncies excepcionals no es pogués comunicar l’anul·lació. En qualsevol dels casos que es puguin donar, Ni el CERN ni el guia ens podem fer responsables de les despeses que hàgiu tingut ni dels perjudicis que es puguin derivar de la anul·lació de la caminada i/o activitat.

- El guia del CERN té la potestat de no acceptar aquells participants que per criteris de seguretat, falta de preparació o material inadequat  puguin posar en perill a ells mateixos o a l’activitat. El guia pot suspendre l’activitat per criteris de seguretat, convivència o d’altres que consideri oportú. El guia pot canviar el recorregut de la caminada si per motius de seguretat o d’altres ho consideri  oportú, com també pot donar per finalitzada la caminada abans del previst. En cap d’aquests casos ni el guia ni el CERN NO es faran responsables per les despeses directes o derivades de la suspensió de l’activitat, per la no acceptació d’algun participant, ni d’altres casos que es puguin donar.

Notes addicionals:

- Informeu-vos de les condicions meteorològiques abans de sortir.
- Prepareu els itineraris amb mapes o guies i porteu-los sempre al damunt. Complementeu-ho amb sistemes d'orientació i situació (brúixola, altímetre, GPS...).
- Si porteu gos, el seu amo és el responsable del comportament del animal i de que no molesti a la resta dels caminants. Cal dur-lo lligat i seguir les normatives concretes referents al animal.
- No s’admeten bicicletes de muntanya a la caminada.
- NO s’han de tocar  les torres elèctriques que es puguin trobar en el recorregut.
- El mal temps no serà obstacle per a dur a terme la caminada, encara que ens reservem el dret de suspendre-la en cas que es consideri justificat per la seguretat.
- Itineraris: Per raons de seguretat i de coherència us demanem col·laboració en mantenir el grup el més compacta possible. En aquestes caminades no estan previstos senyals per seguir la ruta, per tant s’aniran fen aturades per reagrupar als participants. Tothom ha d’anar sempre per darrera del guia, ningú pot anar per davant d’ell. S’han de seguir les indicacions del guia del CERN i esperar en cada re-agrupament la nova ordre de marxa. També es demana que es segueixi el ritme del grup, ningú més que el guia pot marcar un ritme diferent del que ell estimi. El ritme no serà ni massa alt per evitar que el grup s’estiri en excés ja que la dispersió del grup augmenta el risc de pèrdues, ni massa baix ja que el alentiment d’uns quants frenen a tot el conjunt. La funció del guia no solament és la de mostrar el camí, si no que també ha de marcar el ritme adient als participants i gestionar les parades, només ell pot fer aquesta tasca.
- Si algú vol saber prèviament el traçat i no apareix a la descripció de la ruta, que es posi en contacte (uns dies abans) amb l’organitzador o convocant que li podrà facilitar el track de la ruta.

(última actualització/revisió del text: gener/2020)